TÜBİTAK Bülten / Sayı 142 - Ekim 2013 - page 11

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EKİM 2013
T
ÜBİTAK, “1005–Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma
Destek Programı”adıyla yeni bir destek programı başlattı.
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından
yürütülen program kapsamında, ülkemizde yaygın olarak
kullanılan ithal cihaz ve malzemelerin geliştirilmesi ile dün-
yayla rekabet edebilecek yeni ürünler ortaya çıkarılacak.
Tarımı yapılan ithal bitki çeşitlerinin ülkemiz koşullarına
uygun olarak ıslahı, verimli hayvan ırkı, hayvansal ürün ve
teknolojilerinin geliştirilmesi, gıda ürünlerini işleme, paket-
leme ve depolamada kullanılan ürün ve teknolojilerin ulus-
lararası örnekleri ile rekabet edebilecek düzeyde üretilmesi
gibi akademik Ar-Ge projeleri destek kapsamında yer alacak.
Bunun yanında tanı ve tedavi yöntemleri de uluslararası ör-
nekleri ile rekabet edebilecek düzeyde olmak kaydıyla des-
teklenecek. Destek kapsamında yaygın olarak kullanılan tek-
nolojik ürünlere ilave yaparak yeni özellikler ve yeni ürünler
ortaya çıkaracak projeler de ele alınacak. Sosyal ve beşeri bi-
limler projeleri de bu program kapsamında desteklenecek.
TÜBİTAK’ın yeni başlattığı program hakkında bilgi veren
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Necati Demir, ülkemizde yaygın
olarak kullanılan ürün ve teknolojilerin yerli olarak geliştiril-
mesine destek vereceklerini açıkladı. Bu amaçla hazırlanan
projelerin, patent hakkını ihlal etmeden gerçekleştirileceği-
ne dikkat çeken Demir, “Program ile birden fazla ürün, tek-
noloji ve fikrin bir araya getirilerek ulusal ve uluslararası bo-
yutta yeni bir ürün ve teknoloji geliştirilmesini hedefleyen
projeler de desteklenecek.” dedi.
Prototipin Ürüne Dönüştürülmesi İçin de
Destek Verilebilecek
Yeni başlatılan 1005 Programının yeni fikir ve ürün ge-
liştirilmesi amacına destek sağlayan diğer programlara ge-
çiş için bir köprü niteliği taşıdığını ifade eden Demir, şunları
söyledi: “Prototip geliştiren araştırmacılara nihai ürünün
ortaya çıkarılması için TEYDEB-1505, KOSGEB, San-Tez prog-
ramlarına başvurmalarının önü açıldı. Ürünün doğrudan ge-
liştirilmesi durumunda ise TEYDEB-1512 destek programına
başvuru yapılarak proje sonuçlarının uygulamaya aktarılma-
sı da hedefleniyor.
En fazla 18 ay süreyle 200 Bin TL’ye kadar destek verile-
cek olan bu programa üniversite, kamu kuruluşları veya özel
kuruluşlarda çalışan ve en az dört yıllık üniversite lisans eği-
timi almış olanlar başvurabilecek. Program kapsamında ay-
lık 3 Bin TL’ye kadar burs desteği verilecek. Bilimsel toplantı
ve çalışmalar için 10 Bin TL’ye kadar seyahat desteği sağlana-
cak. Proje yürütücüsüne aylık Bin TL, araştırmacıya da aylık
500 TL’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi verilecek.”
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...44
Powered by FlippingBook