Yeşil Nükleer Enerji:
Proton Hızlandırıcıya Dayalı Toryum Yakıtlı Enerji Sistemi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ağustos 2012
Türkiye’nin­zengin­toryum­rezervlerine­hızlandırıcı­teknolojisini­ekleyebilirsek­ülkemizin­ve­hatta­Dünya’nın­enerji­problemini­çözebilir,
böylece­ Profesör­ Engin­ Arık’ın­ rüyasını­ gerçekleştirebiliriz.­ 21.­ yüzyılın­ stratejik­ teknolojileri­ arasında­ önemli­ yere­ sahip­ parçacık
hızlandırıcılar­bilim,­teknoloji,­tıp­ve­sanayinin­birçok­alanında­kullanılıyor.­Ülkemiz­açısından­belki­de­en­önemli­kullanım­alanı­ise­Nobel
Ödülü­sahibi­Carlo­Rubbia’nın­önderliğinde­1990’larda­Avrupa­Nükleer­Araştırma­Merkezi­(CERN)­tarafından­önerilen,­Enerji­Yükselteci
(Energy­Amplifier-EA)­veya­Hızlandırıcı­Sürümlü­Sistem­(Accelerator­Driven­System-ADS)­teknolojisi.­Dünyanın­artan­enerji­ihtiyacını
karşılamak­için­geleneksel­nükleer­reaktörlere­alternatif­olarak­geliştirilen­bu­teknoloji,­özellikle­son­yıllarda­büyük­aşamalar­kaydetti.
Toryumu­nükleer­yakıt­olarak­kullanmaya­imkân­sağlayacak­bu­teknoloji­Türk­kamuoyunun­gündemine,­2007’de­elim­bir­uçak­kazasında
kaybettiğimiz­Prof.­Dr.­Engin­Arık’ın­2002’de­basına­verdiği­söyleşi­ile­taşınmıştı.­
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56